Нормативни изисквания при монтажа на газова уредба
18/02/2017

През последните 2 години и половина норамтивната база касаеща автомобилните газови уредби претърпя много промени. Това доведе до объркване относно това какви норми важат в момента и какви са задълженията на лицата, които имат отношение към монтажа и проверката на газовите уредби.

Предлагаме ви накратко синтезирания преглед на ситуацията:

Наредбите, които бяха промени са:

НАРЕДБА Н-3 от 2013г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /публикувана в ДВ брой 31 от 04.04.2014г./

НАРЕДБА № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства /публикувана в ДВ брой 45 от 30.05.2014г./

НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /публикувана в ДВ брой 73 от 02.09.2014г./

 

КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ И ДОПЪЛНЕНИЯТА:

НАРЕДБА Н-3

1. Лицата, извършили допълнително монтиране на уредби за ВНГ и СПГ издават протокол за монтаж на уредбата в два екземпляра – един за собственика на МПС, един за лицето, монтирало уредбата./прил.1а към чл.20,ал.2/.

2. Съответствието с изискванията за монтажа се установява чрез първоначална проверка от пункт за ГТП, получил разрешение за извършване на периодичен преглед и притежаващ права за първоначална проверка на уредби за ВНГ и СПГ./чл.26,ал.3/.

3. Лицата, извършили първоначална проверка, издават протокол за първоначална проверка на уредбата в два екземпляра – един за собственика на МПС, един за лицето, извършило проверката./чл.26,ал.6/

НАРЕДБА № I-45

1. Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика при извършване на първата промяна в регистрацията, настъпила след монтирането на уредба в ПС, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата./чл.3,ал.5/.

2. При промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация, превозното средство  не се представя за идентификация/чл.14,ал.3/.

3. При промяна за вида на горивото в свидетелството за регистрация собственикът на превозното средство представя  освен останалите необходими документи и удостоверение за първоначална проверка на уредбата./чл.15,ал.1,т.8/ - отнася ся за уредби, монтирани след 01.09.2014г./§ 29 от Преходни разпоредби/

4. При  първоначална регистрация,  пускане в движение или  възстановяване регистрацията  на превозното средство при преглед за техническа изправност се изисква освен останалите необходими документи и документ за газовата уредба, ако има инсталирана такава./чл.32,ал.1 и чл.32и,т.4/.

5.  За промяна на вида на горивото в свидетелството за регистрация при което в превозното средство е монтирана уредба преди 1 септември 2014 г. се представя:

                 - паспорт, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията на наредбата преди ДВ, бр. 99 от 2011 г.) - отнася се за уредби, монтирани до края на 2011г

                            -  или удостоверение за техническа изправност на ПС, част І, буква А, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород – отнася се за уредби, монтирани от 01.01.2012г до 01.09.2014г.

/§ 31 от Преходни разпоредби/

НАРЕДБА № Н-32

1. Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата. /чл.29,ал.3/

2. Първоначална проверка за установяване на съответствието с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 се извършва и когато при периодичния преглед на ППС се установи несъответствие между данните от монтираната от производителя табелка на резервоара от уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и данните за резервоара, вписани в информационната система по чл. 11, ал. 3 при предишен периодичен преглед на същото ППС. /чл.29,ал.4/.

3. При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, освен останалите необходими документи се представя и протокол за монтиране на уредбата по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3. /чл.30,ал.3/.

4. При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, председателят на комисията, извършила проверката, издава удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ (приложение № 8а). /чл.38,ал.7/.

5. Когато заключението от проверката е, че монтираната в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, съответства на изискванията на Наредба № Н-3, председателят на комисията издава съответния стикер, обозначаващ вида на горивото. /чл.38,ал.8/.

6.  Удостоверението и знакът се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията./чл.38,ал.9/.

7.  Не подлежат на първоначална проверка ППС, за които преди влизането в сила на тази наредба:

                - в свидетелството за регистрация на ППС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или

                -  има издадено удостоверение за техническа изправност на ППС, част І, буква А, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.

             /§ 23 от Преходни и заключителни разпоредби/

 

Какво означава това за вас като клиент и какви са задълженията ви:

1. Несъмнено номер едно резултат е повишено качество на услугата - получавате газов инжекцион / газова уредба, която отговаря на изискванията за безопасност и качество, признати в цяла Европа.

2. Получавате документ от лицето, извършило монтажа на газовата уредба/ газовия инжекцион, в който декларира, че е спазил изискванията, които са валидни в момента

3. При всеки ГТП системата във вашия автомобил ще бъде проверявана и вие ще можете да сте спокойни, когато пътувате.

За вас остава само задължението да заявите промяна в големия талон на автомобила в срок от три години след преминаването на първоначален преглед на газовата уредба

За контакти